onama4

Branka Bilen Katić

Članica Kluba Prvih Žena / Član spoljnog tima eksperata

   Mr Branka Bilen Katić, Magistar tehničkih nauka sa diplomom Mašinskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Posvetila se radu u nevladinim organizacijama i državnim institucijama gde je pre svega bila aktivna u procesu Evropskih integracija i u oblasti zaštite prava intelektualne svojine.
   Jedan je od osnivača nevladine organizacije IP Centar, Centar za pravo intelektualne svojine koja pruža širok dijapazon usluga svim zainteresovanim licima a sve u cilju promocije zaštite i korišćenja prava intelektualne svojine, kao i jačanje saradnje između nauke i privrede zarad komercijalizacije rezultata naučno istraživačkog rada.

   Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu na poziciji pomoćnika direktora Zavoda. Rukovodila je Sektorom za informacione usluge, kao zamenik predsednika Pregovaračke grupe 7. Bila je stalni predstavnik Republike Srbije u Evropskoj patentnoj organizaciji kao član Upravnog saveta i u Odboru za tehničku i operativnu podršku EPO-a. Učestvovala je u radu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) kao stalni predstavnik Republike Srbije u Komitetu za standarde i Savetodavnom komitetu za sprovođenje prava intelektualne svojine, a bila je i član delegacije Republike Srbije na Generalnoj skupštini i na Diplomatskoj konferenciji organizovanoj povodom usvajanja Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o geografskim oznakama porekla.
   Radila je u Generalnom sekretarijatu Vlade kao samostalni savetnik za upravljanje projektima, u Saveznoj kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji, u nevladinoj organizaciji Američki savet za izbeglice, u međuvladinoj organizaciji International Management Group na projektima finansiranim od stane vlada Kraljevine Norveške i Kraljevine Švedske, i u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti .
   Autor je nekoliko radova na temu upravljanja i komercijalizacije intelektualne svojine kao i nekoliko naučnih radova koji su objavljeni u uglednim međunarodnim časopisima. Učestvovala je i na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama.